Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Organy spółki

ORGANY SPÓŁKI

 

Władzami Spółki są następujące organy:

 

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

 

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą w Spółce.

 

            Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych należy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 4. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości,
 5. zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę,
 6. zwrot dopłat,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych,
 8. tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
 9. uchwalanie rocznych planów ekonomiczno - finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,
 10. powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki jeśli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,
 11. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 12. zatwierdzenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 13. przyznawanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej,
 14. określanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 15. podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia umowy lub Kodeks spółek handlowych.   

 

Rada Nadzorcza:

 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
 3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni pełny rok pełnienia tej funkcji.
 4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej reprezentujący w spółce Gminę Miastko, są powoływani spośród osób, które złożyły egzamin w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji.
 6. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników.

 

Obecny skład Rady Nadzorczej:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej- Bożena Komar
 2. Członek Rady Nadzorczej - Anna Milena Rokita
 3. Członek Rady Nadzorczej - Jan Ponulak

 

Zarząd Spółki:

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
 2. Zarząd jest jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku zarządu wieloosobowego, zarząd składa się z Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
 4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
 5. Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej.

 

Obecny Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu - Izabela Klasa

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Klasa 20-05-2016 11:42:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Klasa 20-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Izabela Klasa 22-11-2019 11:58:45